top of page

SALON BEAUTYMAX
Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding, of overige transactie tussen Salon Beautymax en de cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen schoonheidssalon

 1. Salon Beautymax zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan zij aangeeft noodzakelijk te zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 3. Salon Beautymax is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 4. Schoonheidssalon Salon Beautymax zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties bij de wijziging van of aanvulling op de behandeling.

Afspraken

 1. De cliënt meldt verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak, telefonisch of per email. 

 2. Komt de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig na, dan zal 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt worden berekend.

 3. Komt de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Salon Beautymax de verloren tijd inkorten op de behandeling en het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.

 4. Komt de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd, dan wordt de afspraak geannuleerd en het gehele bedrag in rekening gebracht.

 5. Bij no show (vergeten of niet op komen dagen) wordt het gehele bedrag van de behandeling in rekening gebracht.

Persoonsgegevens & Privacy

 1. Salon Beautymax is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voor en tijdens de behandeling volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 2. Salon Beautymax zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 3. Geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Salon Beautymax verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Betaling

 1. Salon Beautymax vermeldt alle prijzen van de behandelingen op de website en vermeldt deze mondeling aan de cliënt in de salon.

 2. De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.

 4. De cliënt dient de betaling van de behandeling en eventuele producten direct na afloop van de behandeling te voldoen.

Aansprakelijkheid

 1. Salon Beautymax is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat is uitgegaan van door onjuiste of onvolledige informatie die cliënt heeft verstrekt over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

 2. Salon Beautymax is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Beschadiging en/of diefstal

 1. Salon Beautymax heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 2. Diefstal zal bij de politie worden gemeld.

Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt dient zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon Beautymax het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Salon Beautymax en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page